top of page

                                                    Dorobek naukowy dr A. Augustynka

 

I. Książki

Kształtowanie specyficznych zachowań ludzkich; Sugestia, hipnoza. WSP Kraków 1990

 1. Hipnoza; mity i fakty. Instytut Wydawniczy Warszawa 1990

 2. Hipnoza - Sugestia; hipotezy, kontrowersje, zastosowania. Eureka Kraków 1996.

 3. Podstawy Socjologii i Psychologii red. A. Augustynek i A. Maksymowicz. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne; Kraków, 2002

 4. Psychologia – Jak Ślimak piął się pod górę. Difin Warszawa 2008

 5. Sugestia, manipulacja, hipnoza. Difin Warszawa 2008

 6. Wstęp do Psychologii. Difin Warszawa 2009

 7. Uzależnienia komputerowe. Difin Warszawa 2010

 8. Jak walczyć z uzależnieniami. Difin Warszawa 2011

 9. Psychopatologia człowieka Dorosłego. Difin Warszawa 2015.

 10. Wprowadzenie do psychologii. Difin, Warszawa 2018.,

 11. Jak wygrać z uzależnieniami . Difin, Warszawa 2023

 12. Jak radzić sobie z reakcją na stres i zaburzeniami lękowymi (w przygotowaniu - Difin Warszawa 2024

       
II. Prace naukowe (recenzowane)
 1. Przypominanie w stanie czuwania i pod hipnozą. Przegląd Psychologiczny 1977 nr 4 s. 693-705.

 2. Remembering under hypnosis. Studia Psychologica - Bratislava 1978 nr 4 s. 256-266

 3. Hypnotic Hypermnesia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Psychologiczno - Pedagogiczne 1979 nr 29 s. 25-34.

 4. Możliwości zastosowania hipnozy w leczeniu narkomanii.  Materiały z Kongresu "Narkomania w Polsce", Częstochowa 16-17 X 1981, s. 66-68.

 5. Kompleksowa terapia narkomanii przy zastosowaniu farmakoterapii, psychoterapii i hipnozy. Zeszyty Problemowe Narkomanii. Materiały z Sympozjum "Narkomania w Polsce". Warszawa 1981 s. 187-191

 6. Preferencja kształtu przy tworzeniu się reakcji „podążania za”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Psychologiczno - Pedagogiczne 1982 nr 34 s. 113-119.

 7. Odpamiętywanie w różnych stanach organizmu zróżnicowanych pod względem poziomu aktywacji. Przegląd Psychologiczny 1982 nr 1-4 s. 75-87

 8. Wyniki kompleksowej terapii zespołu uzależnienia od alkoholu. Uniwersytet Śląski. Prace Psychologiczne, Materiały z Konferencji "Alkoholizm, profilaktyka i terapia". Branice 1985, s. 61-66

 9. Sugestia jako forma komunikowania się interpersonalnego. W. Z zagadnień komunikowania interpersonalnego. Red. Z. Nęcki - Uniwersytet Jagielloński 1989, s. 59 –67

 10. Pomiar stopnia zahipnotyzowania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Psychologiczne 1987 nr 3 s. 119-139.

 11. Specyfika tworzenia się reakcji „podążania za” w sytuacjach z wyborem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Zoologiczne 1988 nr 34 s. 7-16.

 12. Hipnoterapia zespołu uzależnienia od alkoholu. Problemy Alkoholizmu 1990 nr 2 s. 8 -12.

 13. Kontrowersje wokół istoty hipnozy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Pedagogiczno - Psychologiczne 1991 nr 1 s. 20-35.

 14. Hipnoza w pracy biegłego psychologa.  Prokuratura i Prawa nr 3/2000 s. 78-90.

 15. Sugestia terapeutyczna narzędziem tworzenia relacji interpersonalnej. 999 nr 3 s. 97-104.

 16. Hipnoza w terapii zespołu uzależnienia od alkoholu. Sztuka leczenia 2000 nr 1 s. 35-42

 17. Sugestia w psychoterapii uzależnień.  Psychopatologia i Profilaktyka red. A. Margasiński i B. Zajęcka. Impuls Kraków 2000 s. 323-332

 18. Oddziaływanie podprogowe. Advertising & You 2001 nr 11 s. 6-8

 19. Różne oblicza agresji, Konflikty współczesnego świata, Red. R. Borkowski, Wydawnictwa AGH, Kraków 2001, s. 144-154.

 20. Osobowościowe determinanty zachowań internetowych. Mikrospołeczność informacyjna. Red, L. Haber. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowe Kraków 2001 s. 63-90.

 21. Osobowościowe determinanty zachowań internetowych. Red. L. Haber: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego: dylematy cywilizacyjno-kulturo. Kraków, AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowe 2001 s. 433 - 442 

 22. Uzależnienie od Internetu. W. „Sztuczna Inteligencja” Red. M. Kłópotek, J. Tchórzewski  Akademia Podlaska Wydawnictwo AP Siedlce 2003 s. 65-72

 23. Psychologiczne aspekty korzystania z Internetu.  Formowanie się społeczności informacyjnej.  Red. L. Haber. Tekst-Graf Kraków 2003 s. 73-94.

 24.  Sugestia formą oddziaływań psychologicznych.  Studia Humanistyczne rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica 2004 t. 1 - 2 s. 111-121

 25. Uzależnienie od Internetu wśród studentów Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. W. „Społeczeństwo Informacyjne, wizja czy rzeczywistość. Red. L. Haber, t. II s. 473-480  AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków  2004.

 26. Psychologiczne aspekty uzależnienia od Internetu. Red. B. Kożusznik Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2004. s. 33-43.

 27. Sugestia formą perswazji? Sztuka perswazji. Red. R. Garpiel i K. Leszczyńska, Nomos, Kraków 2004 s. 232-247.

 28. Nadmierne użycie komputera i Internetu nowym zjawiskiem społecznym? Komputer w edukacji. Red. J. Morbitzer, Kraków 2005, s. 11-22.

 29. Nadmierne używanie Internetu: uzależnienie, kompulsja czy fascynacja? Akademicka Społeczność Informacyjna. Na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej, pod red. L. H. Habera, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2005, s. 311-325.

 30. Zmiany Stylu Posługiwania się komputerem i Internetem w latach 2000 – 2005. Społeczeństwo Informacyjne, Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne. Red. L. Haber i M. Niezgoda. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 366-373.

 31. Zagrożenia komputerowe. Studia Humanistyczne. Rocznik Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica – tom 5. 2007 s. 107- 121.

 32. Stosowane metody w terapii uzależnień komputerowych. W.: Cyberuzależnienia – przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i Internetu. Red. E. Mastalerz, K. Pytla, H. Nogi Kraków wydawnictwo Akademii Pedagogicznej 2007 s. 147 – 151.

 33. Poszukiwanie przyczyn uzależnień komputerowych. W Fenomen Internetu. Red. A. Szewczyk Uniwersytet Szczeciński 2008 s. 69 – 73.

 34. Uzależnienia komputerowe; fakty i artefakty. W: Człowiek i uzależnienia”. Red. M. Jędrzejko, D. Sarzała. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Pułtusk – Warszawa 2010 s. 195 – 218.

 35. Terapia uzależnień komputerowych. W: Człowiek, media, edukacja. Red. J. Morbitzer. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Kraków 2010 s. 14 – 20.

 36. Uzależnienia komputerowe (2011). Mity i fakty. Red.. Rowiński T., Tadeusiewicz R. Psychologia i Informatyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa s. 15 - 45

 37. Reklama Podprogowa. (2011) Portal Kapitału Lidzkiego UE.http://www.sila-wiedzy.pl/index.php/sia-wiedzy/nauki-humanistyczne/1194-reklama-podprogowa-dr-andrzej-augustynek?start=2 

 38. Memory under hypnosis. Acta Neuropsychologica - 2011 nr 9 v. 3 s. 247 – 262

 39. Computer Addiction – Studies Taken in 1999–2010 (2014). W.BEHAVIORAL ADDICTIONS. Red. Joanna Chwaszcz; Agnieszka Palacz-Chrisidis. Lublin Psychoprevention Studies T. I s. 66 71.

 

III. Podręczniki (współautorstwo)

 1. Słownik psychologiczny. Red. W. Szewczuk PWN Warszawa 1974 – opracowanie 24 haseł

 2. Podręcznik do ćwiczeń z psychologii ogólnej. Red. W. Szewczuk PWN. Kraków 1986 opis czterech eksperymentów

 3. Wybrane zagadnienia z psychologii dla studentów uczelni technicznych. A. Augustynek i B. Pilecka. Wydawnictwa AGH Kraków 1995.

 4. Negocjacje a rozwiązywanie konfliktów. w. Zarządzanie. Red. J. Bugiel AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne; 2002 s. 209-234

 5. Proces kadrowy, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi w: Zarządzanie. Red. J. Bugiel AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne; Kraków, 2002 s. 189-208,

 6. Komunikacja interpersonalna w relacjach społecznych w: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym red. Haber L. Nomos Kraków 2011 s. 66 – 78

 7. Psychopatologia w komunikacji sieciowej w: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym red. Haber L. Nomos Kraków 2011 s. 123 – 150

 8. Jak kierować karierą własną i podwładnych. w: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym red. Haber L. Nomos Kraków 2011 s. 252 – 271

 9. Jak skutecznie negocjować i rozwiązywać konflikty. w: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym red. Haber L. Nomos Kraków 2011 s. 299 – 318.

IV. Redakcja podręczników

 1. Wybrane zagadnienia z psychologii dla studentów uczelni technicznych. A. Augustynek i B. Pilecka. Wydawnictwa AGH Kraków 1995.

 2. Podstawy socjologii i psychologii Red. A. Augustynek i A. Maksymowicz AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne; Kraków 2002 .

    

 V. Prace informacyjne i popularno - naukowe

 1. Możliwości rewalidacji w Zakładzie dla Głęboko Upośledzonych Umysłowo. Materiały Informacyjno - Dydaktyczne Z.G. T.P.D. 1974 nr s. 32-44.

 2. Terapia pracą w Zakładzie dla Głęboko Upośledzonych Umysłowo. Materiały Informacyjno - Dydaktyczne Z.G. T.P.D. 1976 nr 14 s. 58-69.

 3. Hipnoterapia choroby alkoholowej. Zdrowie i trzeźwość 1973 nr 3 s. 4-5.

 4. Praca nakładcza formą rewalidacji umiarkowanie upośledzonych umysłowo. Materiały Informacyjno - Dydaktyczne Z.G. T.P.D. 1979 nr 19 s. 55-67.

 5. Psychologiczne aspekty percepcji muzyki filmowej Pink Floyd. Powiększenie 1984 nr 2 s. 93-98.

 6. Zjawiska pokrewne hipnozie. Problemy 1985 nr 12 s. 8-14.

 7. Zastosowania hipnozy w medycynie. Problemy 1986 nr 12 s. 22-26.

 8. Hipnoza w świetle prawa Problemy 1987 nr 2 s. 37-40.

 9. Mesmer - prekursorem nowoczesnej hipnozy czy bioenergoterapii. Problemy 1987 nr 12 s. 36-38

 10. Sen czy jawa. Wiedza i życie 1998 nr 6 s. 32-35

 11. Reklama podprogowa; fakt czy artefakt. Wiedza i Życie 1998 nr 7 s. 56-58.

 12. Sugestia, a co to jest. Wiedza i Życie 1999 nr 8 s. 45-49.

 13. Sugestia w psychoterapii uzależnień.  Psychopatologia i profilaktyka Red. A. Margasiński, B. Zięba. Materiały z konferencji naukowej Instytutu Pedagogiki Społecznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 19 - 21. 10. 1999. Impuls Kraków 2000, s. 323-332

 14. Podmiotowe determinanty zachowań internetowych. Mikrospołeczność informacyjna. Red, L. Haber. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowe Kraków 2001 s. 63-90.

 15. Czy świadkowi można wierzyć? Wiedza i Życie 2002 nr 2 s. 52-56

 16. Lęk w narciarstwie wyczynowym. „Narciarstwo współczesne” Red. K. Szczęsny Artproject Kraków 2001 s. 72-90.

 17. Zachowanie w chwili zagrożenia i silnego stresu u ofiary, świadka i przestępcy. „Problemy środowiska i jego ochrony”. Cz. 11, Red. M. Nakonieczny, P. Miguła. Centrum Studiów nad Człowiekiem iŚrodowiskiem  Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2003 s. 187-194.

 18. Matrix z wyboru – niebezpieczna ucieczka w świat Internetu.  „Problemy środowiska i jego ochrony”. Cz. 12, Red. M. Nakonieczny, P. Miguła. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2004 s. 241-255.

 VI. Referat na konferencjach naukowych z referatem własnym

1.    "Narkomania w Polsce", Kongres Towarzystwa Zapobiegania Narkomani. Częstochowa 16-17 X 1981. Referat: Augustynek A. Możliwości zastosowania hipnozy w leczeniu narkomanii. Materiały z Kongresu, s. 66-68.

2.    "Profilaktyka narkomanii". Sympozjum naukowe Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii. Warszawa 11-12 XII 1984. Referat: Augustynek A. Kompleksowa terapia narkomanii przy zastosowaniu farmakoterapii, psychoterapii i hipnozy. Zeszyty Problemowe Narkomanii. Materiały sympozjum. Warszawa 1986 s. 192-199

3.    „Alkoholizm, profilaktyka i terapia" Konferencja Naukowa Uniwersytetu Śląskiego. Branice 5 – 7 V 1985, Referat: Augustynek A. Wyniki kompleksowej terapii zespołu uzależnienia od alkoholu. Uniwersytet Śląski. Prace Psychologiczne, Materiały z Konferencji " 1986 s. 61-66

4.    "Komunikacja Interpersonalna" Sympozjum naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Mogilany 17 IX 1985. Referat: Augustynek A.  Sugestia formą komunikowania interpersonalnego. Materiały z Sympozjum - Uniwersytet Jagielloński - Varia CCLVIII -1989 s. 59-67

5.    „Psychopatologia i profilaktyka” Konferencja naukowa Instytutu Pedagogiki Społecznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 19 – 21 X 1999. Referat: Augustynek A. Sugestia w psychoterapii uzależnień. Psychopatologia i profilaktyka Red. A. Margasiński, B. Zięba. Materiały z konferencji naukowej. Impuls Kraków 2000, s. 323-332

6.    10th Europan Symposium of Somatotherapy 26-28 X 2000 Kraków. Referaty: Augustynek A. Sugestia metaforą terapeutyczną w psychoterapii oraz Podmiotowe uwarunkowania skuteczności hipnoterapii w uzależnieniach.  Referaty niepublikowany.

7.    12th Europan Symposium of Somatotherapy 23-25 IX 2002 UJ Kraków Referat Augustynek A. Podmiotowe korelaty skuteczności hipnoterapii uzależnień. Referat niepublikowany.

8.    „Terapia Uzależnień” 4 Sympozjum AP. Częstochowa 22-24 XI 2002 Referat: Augustynek A. Hipnoza alternatywną metodą terapii osób uzależnionych. Referat niepublikowany.

9.    „Społeczeństwo Informacyjne, wizja czy rzeczywistość. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kraków 15-16 X 2003. Referat: Augustynek A. Uzależnienie od Internetu wśród studentów Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Materiały konferencyjne Red. L. Haber, t. II s. 473-480 Kraków 2004.

10.  XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – Kraków 21 IX 2005. Referat: Augustynek A.  Uzależnienie od Internetu faktem czy artefaktem. Referat niepublikowany.

11.  „Komputer w edukacji” XV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe AP Kraków 23 – 24 IX 2005. Referat: Augustynek A. Nadmierne użycie komputera i Internetu nowym zjawiskiem społecznym? Materiały konferencyjne Kraków 2005, s. 11-22.

12.  15th European Symposium of Somatotherapy 21 – 23 X 2005 – UJ Kraków, Referat: Augustynek A. Sugestywność formą uczenia się reakcji na sugestie. Referat niepublikowany.

13.  „Sztuczna Inteligencja” XIII Ogólnopolskie konwersatorium 18 III Siedlce 2003 Polska Akademia Nauk, Wojskowa Akademia Techniczna. Augustynek A. Uzależnienie od Internetu. Materiały konwersatorium Siedlce 2006 s. 65-73

14.  „Społeczeństwo Informacyjne, Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne”.  III Ogólnopolska Konferencja Naukowa AGH, UJ i AE. 23-24 VI 2005. Referat: Augustynek A. Zmiany Stylu Posługiwania się komputerem i Internetem w latach 2000 – 2005. Materiały z konferencji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 366-373.

15.  17th Europejskim Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej: Promocja zdrowia mit czy rzeczywistość. Kraków 25-27 X 2007 z referatem: „Nowy model terapii uzależnienia od Internetu”. Referat niepublikowany.

16.  „Cyberuzależnienia” Konferencja naukowa Akademii Pedagogicznej. Kraków 8 X 2007. Referat Augustynek A. „Stosowane metody terapii osób uzależnionych od Internetu. Publikacja po-konferencyjna Kraków 2007 s. 147 – 151.

17.  „Nowe uzależnienia” konferencja naukowa zwołana przez Prezydenta RP. Warszawa 14 XII 2008. Augustynek A. Uzależnienia komputerowe. Kancelaria Prezydenta RP materiały konferencyjne Warszawa 2008 s. 5-41.

18.  „Człowiek, media, edukacja”. Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego. 15 X 2010 Kraków. Augustynek A. Terapia uzależnień komputerowych.

19.  „Pamięć i jej zaburzenia z perspektywy interdyscyplinarnej”. 14 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Kraków 24 – 24 X 2011 Augustynek A. Pamięć wszczepiona – fałszywe wspomnienia.

20. Międzynarodowe Seminarium Naukowe, pt. „Kierunki badań nad uzależnieniami Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL Polska Lublin 21 październik 2013. Augustynek A. Uzależnienia komputerowe – badania w latach 1999 – 2010

21. I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki Uniwersytet Śląski Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Polska Katowice 23 - 25 październik 2015 - referat plenarny Augustynek A. Pamięć wszczepiona (fałszywe wspomnienia).

 22. II Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki. Uniwersytet Śląski Katowice 21 - 23 X 2016 - członkostwo komitetu naukowego i referat: Augustynek A.  Powstawanie we wczesnym dzieciństwie pamięci proceduralnej i deklaratywnej oraz ich wpływ na psychikę w późniejszych etapach życia w świetle odkryć neurobiologii.

23. III Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki. Uniwersytet Śląski Katowice 20 - 22 X 2017. członkostwo komitetu naukowego i referat plenarny: Augustynek A.Neurologiczne podstawy uzależnień internetowych jako efektu uczenia się.

24, V Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki Uniwersytet Śląski , Katowice 18 - 20  X 2019 - Neurobiologiczne podstawy Schizofrenii - choroby młodych ludzi. 

VII. Ekspertyzy:

1. Augustynek A (2000) Możliwości stosowania przez biegłego hipnozy w kryminalistyce. Zleceniodawca - Sąd Najwyższy RP.

2. Augustynek A (2008) Zagrożenie nadmiernym użyciem komputera w społeczeństwie polskim. Zleceniodawca - Kancelaria Prezydenta RP.

3. Augustynek A. (2013) Responsible gambling for landbased operation. Zleceniodawca - Advanced Technology Systems International S.A reprezentowana przez Prezesa Prof. Dr hab. Jana Werewki.

VIII. Współpraca międzynarodowa

1.    Metanoia Institute Londyn (2004 – nadal) superwizor psychologów zrzeszonych w tamtejszym instytucie a działających na terenie Polski Południowej.

IX. Wykaz cytowanych publikacji sporządzony na podstawie Web of Science

Razem: 8 cytowań

A. W piśmiennictwie posiadającym „impact factor. Poz. 1 z wykazu

Augustynek A. (1978) Remembering under hypnosis. Studia Psychologica. Bratislava  nr 4 s. 256 - 266 – 15 pkt MNiSW.

1986 – 1 cyt.

1987 – 1 cyt.

Record 1 of 2

Title: LEVEL OF PROCESSING AS A DETERMINANT OF HYPNOTIC HYPERMNESIA 

Author(s): SHIELDS, IW (SHIELDS, IW); KNOX, VJ (KNOX, VJ)

Source: JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY  Volume: 95  Issue: 4  Pages: 358-364  DOI: 10.1037//0021-843X.95.4.358  Published: NOV 1986  

Cited References:

AUGUSTYNEK A, 1978, STUD PSYCHOL, V20, P256

Record 2 of  2

Title: THE EFFECT OF HYPNOSIS ON EYEWITNESS MEMORY - RECONCILING FORENSIC CLAIMS AND RESEARCH FINDINGS 

Author(s): MINGAY, DJ (MINGAY, DJ)

Source: APPLIED PSYCHOLOGY-AN INTERNATIONAL REVIEW-PSYCHOLOGIE APPLIQUEE-REVUE INTERNATIONALE  Volume: 36  Issue: 2  Pages: 163-183  DOI: 10.1111/j.1464-0597.1987.tb00383.x  Published: APR 1987  

Cited References:

AUGUSTYNEK A, 1978, J BASIC RES PSYCHOL, V20, P256

 B. W czasopismach bez „impact factor”

Poz. 1 z wykazu

Augustynek A. (1979) Hypnotic Hypermnesia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Psychologiczno - Pedagogiczne nr 29 s. 25-34 (czasopismo spoza listy MNiSW) – 2 pkt MNiSW.

1986 – 1 cyt.

Record 1 of 1

Title: LEVEL OF PROCESSING AS A DETERMINANT OF HYPNOTIC HYPERMNESIA 

Author(s): SHIELDS, IW (SHIELDS, IW); KNOX, VJ (KNOX, VJ)

Source: JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY Volume: 95 Issue: 4 Pages: 358-364  DOI: 10.1037//0021-843X.95.4.358  Published: NOV 1986  

Cited References:

AUGUSTYNEK A, 1979, PRACE PSYCHOL PEDIGO, V29, P25

 D. Artykuły opublikowane w recenzowanych czasopismach polskich zamieszczonych na liście ministerialnej MinSzW

Poz. 1 z wykazu

Augustynek A. (1977) Przypominanie w stanie czuwania i pod hipnozą. Przegląd Psychologiczny nr 4 s. 693-705 - 10 pkt MNiSW.

1984 – 1 cyt.

1981 – 1 cyt.

1978  - 1 cyt.

Record 1 of 3

Title: FORENSIC HYPNOSIS AND WITNESS RECALL - THE EFFECT OF TRANCE DEPTH

Author(s): RAFKY, DM; BERNSTEIN, J

Source: JOURNAL OF POLICE SCIENCE AND ADMINISTRATION  Volume: 12  Issue: 3  Pages: 277-286  Published: 1984 

Cited References:

AUGUSTYNEK A, 1977, PRZEGLAD PSYCHOL, V20, P693

Record 2 of 3

Title: HYPNOSIS AS AN AID TO RECALL OF MEANINGFUL INFORMATION PRESENTED UNDER 3 TYPES OF AROUSAL

Author(s): DEPIANO, FA (DEPIANO, FA); SALZBERG, HC (SALZBERG, HC)

Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL HYPNOSIS  Volume: 29  Issue: 4  Pages: 383-400  DOI: 10.1080/00207148108409172  Published: 1981 

Cited References:

AUGUSTYNEK A, 1977, PRZEGLAD PSYCHOL, V20, P693

Record 3 of 3

Title: REMEMBERING UNDER HYPNOSIS

Author(s): AUGUSTYNEK, A (AUGUSTYNEK, A)

Source: STUDIA PSYCHOLOGICA  Volume: 20  Issue: 4  Pages: 256-266  Published: 1978 

Cited References:

AUGUSTYNEK A, 1977, PRZEGLAD PSYCHOL, V4

 Poz. 6 z wykazu

Augustynek A. (2001)  Osobowościowe determinanty zachowań internetowych. Mikrospołeczność informacyjna. Red, L. Haber. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowe Kraków 2001 s. 63-90. Recenzent Prof. dr hab. Tomasz Goban Klas - 2 pkt MNiSW.

2011  - 1 cyt.

2008  - 1 cyt.

Record 1 of 2

Title: AGH Student City as an Example of Open and Distance Learning System

Author(s): Rozewski, P (Rozewski, Przemyslaw); Kusztina, E (Kusztina, Emma); Tadeusiewicz, R (Tadeusiewicz, Ryszard); Zaikin, O (Zaikin, Oleg) Book Author(s): Rozewski, P (Rozewski, P); Kusztina, E (Kusztina, E); Tadeusiewicz, R (Tadeusiewicz, R); Zaikin, O (Zaikin, O)

Source: INTELLIGENT OPEN LEARNING SYSTEMS: CONCEPTS, MODELS AND ALGORITHMS  Book Series: Intelligent Systems Reference Library  Volume: 22  Pages: 239-257  Published: 2011

Cited References:

AUGUSTYNEK A, 2001, INFORM MICRO SOC BAS, P63

Record 2 of 2

Title: Information and communication technologies in the process of adult education - Possible benefits and threats

Author(s): Pilch, M (Pilch, Monika); Stochmialek, J (Stochmialek, Jerzy)

Source: NEW EDUCATIONAL REVIEW  Volume: 14  Issue: 1  Pages: 170-183  Published: 2008.     

bottom of page